PU 2380-118-012-116/2021/ESZP - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PU 2380-118-012-116/2021/ESZP

Termin składania ofert: 22.10.2021 r. godz. 09.00

CPV: 39294100-0 79810000-5 35113440-5 30192121-5 30199792-8 35121600-4 22462000-6

Wartość zamówienia:

Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP w Jeleniej Górze i KPP Lubin z podziałem na części.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/521522 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/521522

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/521522 lub pocztą elektroniczną na adres: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/521522

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 14.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00232179/01

https://platformazakupowa.pl/transakcja/521522

Powrót na górę strony