PUZ-2380-010-011-010/2022/MR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-010-011-010/2022/MR

Termin składania ofert: 21.02.2022 r. godz. 10:00

CPV: 22000000-0

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków i formularzy służbowych dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl 
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/572279 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/572279
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/572279  lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl .
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/572279

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1.1. w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji do spraw Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Rosołowicz, tel. 47 8713978;
1.2. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: pracownik Wydziału Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu – Pani Anna Kościołek, tel. 47 8712158

Powrót na górę strony