PUZ-2380-022-056-022/2022/MR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-022-056-022/2022/MR

Termin składania ofert: 29.03.2022 r. godz. 10:00

CPV: 45262700-8

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, remont korytarzy, remont sanitariatów, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki drzwiowej i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl 
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/583471  oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/583471
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego  https://platformazakupowa.pl/transakcja/583471  lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl .
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/583471

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1.1. w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji do spraw Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Rosołowicz, tel. 47 8713978;
1.2. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu – Pani Joanna Stachów, tel. 47 8712340.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 09.03.2022 r.  pod nr 2022/BZP 00003065/43/P
 

Powrót na górę strony