PUZ-2380-050-033-050/2022/MR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-050-033-050/2022/MR

Termin składania ofert: 11.07.2022 godz. 09:00

CPV: 98310000-9

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych wykonywanych dla jednostek (i podległych komórek) organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/624258 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/624258.
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/624258 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 03.06.2022 r. Publikacja ogłoszenia w DUUE nastąpiła dnia 08.06.2022 r. pod nr 2022/S 109-308306
 

Powrót na górę strony