PUZ-2380-072-067-072/2022/MR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-072-067-072/2022/MR

Termin składania ofert: 26.07.2022 r. godz. 10:00

CPV:

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa Posterunku Policji w Domaniowie w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/636134 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/636134

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego https://platformazakupowa.pl/transakcja/636134  lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/636134


Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1.1. w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji do spraw Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Rosołowicz, tel. 47 8713978;

1.2. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu – Pan Adam Kobiela , tel. 47 8712339


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00241369/01


 

Powrót na górę strony