PUZ-2380-074-069-074/2022/MR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-074-069-074/2022/MR

Termin składania ofert: 25.07.2022 r. godz. 10:00

CPV:

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Roboty budowlane – wymiana bram hangaru w obiekcie KWP we Wrocławiu ul. Graniczna 24 (4 przęsła).

Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej. Wizja nie jest obowiązkowa, a nieuczestniczenie w niej nie będzie rodzić dla wykonawcy żadnych negatywnych konsekwencji.
W celu odbycia wizji lokalnej Zamawiający zaprasza przedstawicieli Wykonawców na spotkanie w dniu 15.07.2022 r., o godz. 12.00, na ul. Graniczną 24. Spotkanie przed bramą wjazdową na teren lądowiska.


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”)  pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl 
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/636850  oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/636850
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego https://platformazakupowa.pl/transakcja/636850  lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl .
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/636850  
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1.1. w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji do spraw Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Rosołowicz, tel. 47 8713978;
1.2. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu – Pani Joanna Stachów , tel. 47 8712340

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.07.2022 r.  pod nr 2022/BZP 00244030/01

Powrót na górę strony