PUZ-2380-099-012-099/2022/MR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-099-012-099/2022/MR

Termin składania ofert: 29.09.2022 r. godz. 09:00

CPV: 30197630-1

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru A4 dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komend Miejskich i Powiatowych Policji.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/658604 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/658604.
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/658604 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 29.08.2022 r. Publikacja ogłoszenia w DUUE nastąpiła dnia 02.09.2022 r. pod nr 2022/S 169-476268

Powrót na górę strony