PUZ-2380-134-079-134/2022/MR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-134-079-134/2022/MR

Termin składania ofert: 08.12.2022 r. godz. 09:00

CPV: 45216110-8

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 5.382.000 euro

Budowa nowej siedziby KPP w Polkowicach

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl 
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/680284 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/680284
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/680284 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 19.10.2022 r., opublikowane DUUE 2022/S 205-583478 w dniu 24.10.2022 r. 
 

Powrót na górę strony