PUZ-2380-008-030-008/2023/MR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-008-030-008/2023/MR

Termin składania ofert: 14.04.2023 r. godz. 09:00

CPV: 30190000

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl 
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/740279 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/740279
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/740279  lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w DUUE dnia 14.03.2023 r. 
 

Powrót na górę strony