PUZ-2380-020-032-020/2023/MA - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-020-032-020/2023/MA

Termin składania ofert: 21.04.2023 r. godz.10:00

CPV: 33954000-2, 19520000-7, 24000000-4, 24910000-6, 38330000-7, 39225720-8 , 44174000-0 44921100-3

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Dostawa materiałów dla służb techniki kryminalistycznej garnizonu dolnośląskiego

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: 

monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/745674 (oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/745674

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/745674 lub pocztą elektroniczną na adres: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/745674

Ogłoszenie o zamówieniu został przesłane do publikacji w DUUE dnia 21.03.2023 r. i zostało opublikowane w DUUE dnia 24.03.2023 r. pod nr 2023/S 060-173864.

Powrót na górę strony