PUZ-2380-018-031-018/2023/KD - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-018-031-018/2023/KD

Termin składania ofert: 09.05.2023r. godz.: 09:00

CPV: 39000000-2, 39110000-6, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7, 39141300-5

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Dostawa sprzętu kwaterunkowego w postaci: część 1- meble drewniane, część 2 – meble metalowe, część 3 – siedziska dla Posterunków Policji na terenie Dolnego Śląska.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kwaterunkowego w postaci: część 1- meble drewniane, część 2 – meble metalowe, część 3 – siedziska dla Posterunku Policji: w Męcince, Grębocicach, Podgórzynie, Janowicach Wielkich, Żórawinie, Domaniowie, Krośnicach, Marcinowicach o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 1A, 1B i 1C do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części, czyli na jedną, dwie lub trzy części postępowania, maksymalnie trzy części

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/747282 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/747282

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/747282 lub pocztą elektroniczną na adres:  katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/747282

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 24.03.2023 r., opublikowane DUUE 2023/S 063-187011 w dniu 29.03.2023 r. 

Powrót na górę strony