PUZ-2380-013-042-013/2023/AB - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-013-042-013/2023/AB

Termin składania ofert: 28.04.2023 r. godz. 09:25

CPV: 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w rejonie jeleniogórskim w: Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu, Komendzie Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy:  platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej:  adam.balicki@wr.policja.gov.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/748609 

oraz   https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/748609 

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/748609 

lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na platformazakupowa.pl na adres poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/748609 

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Adam Balicki (Sekcja ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu), telefon: 47 871 39 73

b) w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – Pani Izabela Żółtowska, tel. 47 871 37 35, sekretariat 47 871 44 10.

Powrót na górę strony