PUZ-2380-022-018-022/2023/KD - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-022-018-022/2023/KD

Termin składania ofert: 14.04.2023 r. godz. 09:00

CPV: 55270000-3, 55120000-7

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Usługi społeczne - Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych” -

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w terminie od 9 do 10 maja 2023r. w ramach projektu „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej, podczas dwudniowego szkolenia w terminie 09-10 maja 2023r. Zamówienie obejmuje następujący zakres usług:

- noclegi dla 53 uczestników,

- wyżywienie dla 53 uczestników,

- przerwy kawowe dla 53 uczestników,

- salę szkoleniową dla 53 uczestników,

- parking na terenie obiektu na min. 11 samochodów osobowych,

- inne wymagania związane z realizowaną usługą.

Miejsce świadczenia usługi: na terenie powiatu kłodzkiego lub na terenie powiatu karkonoskiego lub na terenie powiatu lubańskiego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/750432 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/750432 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/750432 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/750432

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2023 r. pod nr 2023/BZP 00165185. 

Powrót na górę strony