PUZ-2380-027-040-027/2023/IR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-027-040-027/2023/IR

Termin składania ofert: 09.05.2023 r. godz.09:00

CPV: 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 71356300-1 usługa wsparcia technicznego 30234100-9 dysk magnetyczny 72611000-6 usługi w zakresie wsparcia technicznego

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Zakup licencji oprogramowań, subskrypcji (wsparcia) dla oprogramowań oraz akcesoriów komputerowych w ramach projektu pt. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  
https://platformazakupowa.pl/transakcja/760171

 (oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na
https://platformazakupowa.pl/transakcja/760171
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/760171
lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl .
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/760171


Ogłoszenie nr 2023/BZP 00195294/01 z dnia 2023-04-27

Powrót na górę strony