PUZ-2380-031-046-031/2023/KD - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-031-046-031/2023/KD

Termin składania ofert: 16.06.2023r. godz. 09:00

CPV: 50118110-9 – usługi holownicze

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Przewóz i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: KPP w Kamiennej Górze, KPP w Głogowie, KPP w Oleśnicy, KPP w Polkowicach, oraz przewozu uszkodzonych pojazdów do wskazanego miejsca naprawy.

Przewóz i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: KPP w Kamiennej Górze, KPP w Głogowie, KPP w Oleśnicy, KPP w Polkowicach, oraz przewozu uszkodzonych pojazdów do wskazanego miejsca naprawy.

Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części w zależności od miejsca realizowania usługi. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy, kilka lub wszystkie części postępowania.

 

Część 1:

Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu kamiennogórskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 50,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 2500 km.

Część 2:

Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu głogowskiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 24,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 950 km.

Część 3:

Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu oleśnickiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 45,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 1850 km.

Część 4:

Przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu polkowickiego:

- orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 25,

- orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 950 km.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/766471 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/766471

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/766471 lub pocztą elektroniczną na adres:  katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/766471

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 10.05.2023 r., opublikowane DUUE 2023/S 093-286932 w dniu 15.05.2023 r. 

Powrót na górę strony