PUZ-2380-034-054-034/2023/MR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-034-054-034/2023/MR

Termin składania ofert: 25.05.2023 r. godz. 09:00

CPV: 09122100-1

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy gazu płynnego propan w ilości 138 000 litrów do celów grzewczych wraz z dostawą, montażem i dzierżawą kompletnej instalacji 3 zbiorników o pojemności 6400 l każdy wraz z niezbędnym osprzętem (z uwzględnieniem demontażu instalacji po zakończeniu umowy) dla KPP w Lwówku Śląskim.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl 
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/767870 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/767870
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/767870  lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 17.05.2023 r. 
 

Powrót na górę strony