PUZ-2380-035-039-035/2023/MA - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-035-039-035/2023/MA

Termin składania ofert: 20.06.2023 r. godz. 10:00

CPV: 32429000-6, 32342450-1

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Dostawa urządzeń telefonii IP, licencji dla telefonów, sprzętu sieciowego do uruchomienia telefonii IP oraz systemów teleinformatycznych wraz z pakietami serwisowymi dla zaoferowanych urządzeń

Postępowanie prowadzone jest w języku polskimza pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl, 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/771302 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/771302 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/771302 lub pocztą elektroniczną na adres: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/771302


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w DUUE dnia 19.05.2023 r. 

Powrót na górę strony