PUZ-2380-033-045-033/2023/AB - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-033-045-033/2023/AB

Termin składania ofert: 28.06.2023 godz. 09:15

CPV: 98351100-9

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Usługa przechowywania na parkingu strzeżonym przez 7 dni w tygodniu pojazdów i części pojazdów (zwanych dalej: depozytami), zabezpieczonych przez Policję do postępowań przygotowawczych na terenie miasta i powiatu: bolesławieckiego, głogowskiego, górowskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lubińskiego, lwóweckiego, oleśnickiego, polkowickiego, średzkiego – w celu uchronienia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich, numer referencyjny postępowania PUZ-2380-033-045-033/2023/AB

Wartość zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw/proceedings

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy:  platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej:  adam.balicki@wr.policja.gov.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/772963

oraz   https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw/proceedings

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/772963

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na 

lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac sehttps://platformazakupowa.pl/transakcja/772963rwisowych lub problemów technicznych na platformazakupowa.pl na adres poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw/proceedings   na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/772963

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Adam Balicki (Sekcja ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu), telefon: 47 871 39 73

b) w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – Pan Mariusz Kujawa , tel. 47 8712946.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/S 101-313156 z dnia 26.05.2023 r.

Powrót na górę strony