PUZ-2380-036-006-036/2023/DZ - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-036-006-036/2023/DZ

Termin składania ofert: 12.06.2023 godz. 09:00

CPV: 39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Dostawa materiałów prewencyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów prewencyjnych.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej „Platforma”) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy –  platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej –  dorota.zych@wr.policja.gov.pl

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl –  https://platformazakupowa.pl/transakcja/774066 oraz stronie internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały  https://platformazakupowa.pl/transakcja/774066
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/774066

lub pocztą elektroniczną na adres: dorota.zych@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/774066

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 30.05.2023 r. 

Powrót na górę strony