PUZ-2380-039-034-039/2023/KD - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-039-034-039/2023/KD

Termin składania ofert: 26.07.2023r. godz. 09:00

CPV: 34300000-0

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji.

2. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części według części zamiennych dla określonych marek samochodów, zgodnie z Załącznikami od 1.1 do 1.3 do SWZ w następujący sposób:

Część 1 zamówienia – części zamienne HYUNDAI – szczegółowy wykaz asortymentu w załączniku nr 1.1 do SWZ;

Część 2 zamówienia – części zamienne VOLKSWAGEN – szczegółowy wykaz asortymentu w załączniku nr 1.2 do SWZ;

Część 3 zamówienia – części zamienne KIA – szczegółowy wykaz asortymentu w załączniku nr 1.3 do SWZ;

 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę na całość asortymentu przypadającego dla danej części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części postępowania.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/781818 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/781818

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/781818 lub pocztą elektroniczną na adres:  katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/781818

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 14.06.2023 r., opublikowane DUUE 2023/S 116-362568 w dniu 19.06.2023 r. 

Powrót na górę strony