PUZ-2380-044-055-044/2023/ML - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-044-055-044/2023/ML

Termin składania ofert: 11.07.2023 r. godz. 09:30

CPV: 71221000-3 45216111-5 45310000-3 45311000-0 45330000-9 45331000-6 45450000-6 45450000-6

Wartość zamówienia:

Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Szczytnej realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/782075

oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/782075.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/782075 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/782075 .

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a. w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji d/s Zamówień – Małgorzata Lenik, tel. 47 8714323;

b w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów  – Pan Jacek Adamczyk, tel. 47 8711389.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 19.06.2023r., pod nr 2023/BZP 00265229.

Powrót na górę strony