PUZ-2380-043-031-043/2023/KD - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-043-031-043/2023/KD

Termin składania ofert: 24.07.2023r. godz. 9.00

CPV: 39000000-2, 39110000-6, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7, 39141300-5

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Dostawa sprzętu kwaterunkowego w postaci: część 1- meble drewniane, część 2 – meble metalowe, część 3 – siedziska dla Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto, Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Termin składania ofert: 24.07.2023 r. godz.09:00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kwaterunkowego w postaci: część 1- meble drewniane, część 2 – meble metalowe, część 3 – siedziska dla Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto, Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 1A, 1B i 1C do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje koszty związane z dostarczeniem sprzętu do miejsca przeznaczenia. Cena obejmuje w szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy, opłaty za transport i ubezpieczenie, załadunek, wyładunek, zmontowanie i rozmieszczenie przedmiotu umowy zgodnie w wymogami Zamawiającego, wywóz opakowań na koszt dostawcy, usunięcie na koszt dostawcy ewentualnych, powstałych uszkodzeń wynikłych podczas realizacji zamówienia, jeżeli w wyniku niewłaściwego działania lub zaniedbania ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie/zniszczenie wartości prywatnej lub publicznej oraz dokumentację niezbędną do normalnego użytkowania, konserwacji i naprawy przedmiotu umowy.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/783107 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/783107

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/783107 lub pocztą elektroniczną na adres:  katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/783107

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 16.06.2023 r., opublikowane DUUE 2023/S 118-370376 w dniu 21.06.2023 r. 

Powrót na górę strony