PUZ-2380-040-037-040/2023/IR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-040-037-040/2023/IR

Termin składania ofert: 25.07.2023 r. godz. 09:00

CPV: 30125100-2 30125120-8 30192112-9 30192113-6

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Dostawa środków barwiących do urządzeń drukujących.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  :
https://platformazakupowa.pl/transakcja/783832

 (oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na
https://platformazakupowa.pl/transakcja/783832
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/783832
lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl .
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/783832

Ogłoszenie wysłane do publikacji w dniu 19.06.2023 r. i opublikowane w dniu 22.06.2023 r.  nr 2023/S 119-377612

Powrót na górę strony