PUZ-2380-048-041-048/2023/AB - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-048-041-048/2023/AB

Termin składania ofert: 28.07.2023 godz. 09:15

CPV: 50411000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej. 71356100-9 Usługi kontroli technicznej

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Obsługa serwisowa wraz z wzorcowaniem urządzeń stacjonarnych oraz przenośnych do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wg załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do umowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej komend policji

Wartość zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy:  platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej:  adam.balicki@wr.policja.gov.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/

oraz   https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/784959

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/784959

lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na platformazakupowa.pl na adres poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platforhttps://platformazakupowa.pl/transakcja/784959mie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania:

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Adam Balicki (Sekcja ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu), telefon: 47 8713973

b) w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – Pani Stanisława Blicharz, tel. 47 871 3512, sekretariat 47 871 44 10.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/S 120-380872 z dnia 2023-06-26.

Powrót na górę strony