PUZ-2380-049-045-049/2023/IR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-049-045-049/2023/IR

Termin składania ofert: 01.08.2023 r. godz. 08:00

CPV: 98351100-9 usługi parkingowe

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Przechowywanie pojazdów zabezpieczonych przez policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym: KPP w Wołowie i KPP w Ząbkowicach Śląskich.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 26.06.2023 r., opublikowane DUUE 2023/S 124-393957 w dniu 30.06.2023 r.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  :
https://platformazakupowa.pl/transakcja/787473

 (oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na
https://platformazakupowa.pl/transakcja/787473
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/787473
lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl .
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/787473

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 26.06.2023 r., opublikowane DUUE 2023/S 124-393957 w dniu 30.06.2023 r.

Powrót na górę strony