PUZ-2380-050-029-050/2023/AB - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-050-029-050/2023/AB

Termin składania ofert: 24.07.2023r. godz. 09:15

CPV: 09300000-2, 65310000-9

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji wraz ze świadczeniem odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla 8 obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Wartość zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 uPzp.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw/proceedings

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy:  platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej:  adam.balicki@wr.policja.gov.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/791990

oraz   https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw/proceedings

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/791990

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/791990

lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na platformazakupowa.pl na adres poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw/proceedings   na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/791990

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Adam Balicki (Sekcja ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu), telefon: 47 871 39 73

b) w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – Pani Joanna Ciszewska, tel. 47 871 39 72.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/S 131-417474 z dnia 11/07/2023 r.

Powrót na górę strony