PUZ-2380-057-049-057/2023/MR - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-057-049-057/2023/MR

Termin składania ofert: 28.07.2023 r. godz. 09:00

CPV: 50313000

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania kserokopiarek. Szczegółowy wykaz urządzeń kopiujących został opisany przez Zamawiającego w załącznikach od nr 1 do nr 4 w Projektowych postanowieniach umowy (zał nr 3 do SWZ), ilości wykonywanych kopii podano w zał nr 1 do SWZ – formularz ofertowy.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl 
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/796087 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/796087
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/796087  lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 20.07.2023 r. 

Powrót na górę strony