PUZ-2380-053-006-053/2023/DZ - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-053-006-053/2023/DZ

Termin składania ofert: 08.08.2023 09:00

CPV: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej „Platforma”) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy –  platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej –  dorota.zych@wr.policja.gov.pl

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl – https://platformazakupowa.pl/transakcja/797380 oraz stronie internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały   https://platformazakupowa.pl/transakcja/797380

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/797380 lub pocztą elektroniczną na adres: dorota.zych@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/797380

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 24.07.2023 r. 

Powrót na górę strony