PUZ-2380-054-029-054/2023/AB - OGŁOSZONE - Policja Dolnośląska

OGŁOSZONE

PUZ-2380-054-029-054/2023/AB

Termin składania ofert: 25.08.2023 r. godz.09:15

CPV: 09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, 65310000-9 – Przesył energii elektrycznej

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji wraz ze świadczeniem odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla 5 obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 3 części postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/797727 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/797727

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/797727 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w DUUE dnia 25.07.2023 r.

Powrót na górę strony