ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-076-018-076/2023/KD

Termin składania ofert: 22.08.2023 godz. 09.00

CPV: 55270000-3, 55120000-7

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Usługa zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w terminie 25-26.09.2023r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w terminie od 25 do 26 września 2023r. dla 80 osób.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.

Zamówienie obejmuje następujący zakres usług:

- noclegi dla 80 osób,

- wyżywienie dla 80 osób,

- przerwy kawowe dla 80 osób,

- salę szkoleniową dla 80 osób,

- parking na terenie obiektu na min. 6 samochodów osobowych i dwóch autobusów,

- inne wymagania związane z realizowaną usługą.

2. Miejsce świadczenia usługi: na terenie powiatu karkonoskiego.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/804676 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/804676 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/804676 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/804676

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.08.2023 r. pod nr 2023/BZP 00349409.

Powrót na górę strony