ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-079-015-079/2023/KD

Termin składania ofert: 23.08.2023 godz. 09.00

CPV: 85100000-0 usługi ochrony zdrowia, 85121000-3 usługi medyczne

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz usługi pobrania krwi wobec osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Lubinie

Przedmiotem zamówienia są całodobowe usługi medyczne wobec osób doprowadzanych przez Policję do miejsca wykonywania badań, tj.:

  1. całodobowe świadczenie przez Wykonawcę usług medycznych w postaci badań lekarskich osób zatrzymanych/ doprowadzonych, przewidzianych w art. 15 ust 5 ustawy o Policji oraz na podstawie Rozporządzenia MSW z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz. U. z 2012 r. poz. 1102
    z późn. zm.), a także Rozporządzenia MSW z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. z 2012 r. poz. 638 z późn. zm.)
    wraz z wystawieniem zaświadczenia lekarskiego (wg wzorów zgodnych z ogólnie obowiązującymi przepisami) o braku lub istnieniu przeciwwskazań do przebywania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pokoju przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym, a także (w przypadkach koniecznych) opatrzenie prostych ran niewymagających wykonania zabiegu chirurgicznego i wystawienie recepty na niezbędne leki w ilości minimalnej koniecznej do zabezpieczenia pacjenta w trakcie przebywania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych wraz z określeniem sposobu ich dawkowania;

  2. pobranie krwi do pakietu do pobrania próbek krwi dostarczonego przez funkcjonariusza (bez badań analitycznych) oraz sporządzenia protokołu pobrania krwi.

2. Miejsce świadczenia usługi: na terenie powiatu lubińskiego.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/805097 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/805097 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/805097lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/805097

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.08.2023 r. pod nr 2023/BZP 00350918.

Powrót na górę strony