ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-094-066-094/2023/MA

Termin składania ofert: 19.09.2023 r. godz. 10:00

CPV: 32352000-5

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Dostawa systemów antenowych wraz z montażem oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej ) do poszczególnych lokalizacji stacji bazowych cyfrowej łączności radiowej TETRA TEA2

Postępowanie prowadzone jest w języku polskimza pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl, 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/814371 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/814371 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/814371 lub pocztą elektroniczną na adres: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/814371

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w DUUE dnia 01.09.2023 r.

Powrót na górę strony