ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-123-018-123/2023/IR

Termin składania ofert: 09.11.2023 r. godz.09:00

CPV: 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

Wartość zamówienia: poniżej 750.000 euro

Usługa zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej podczas szkolenia w terminie 07-08.12.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  
https://platformazakupowa.pl/transakcja/840609

 (oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na
https://platformazakupowa.pl/transakcja/840609
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/840609
lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl .
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/840609


Ogłoszenie nr 2023/BZP 00470567/01 z dnia 2023-10-31

Powrót na górę strony