ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-094-028-074/2020/ESz

Termin składania ofert: 26.08.2020 godz. 11:00

CPV: 34300000-0

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych oryginalnych oraz o porównywalnej jakości do samochodów służbowych Policji garnizonu dolnośląskiego

Szanowni Państwo,  

Niniejsze postępowanie jest kopią postępowania umieszczonego na stronie internetowej Policji Dolnośląskiej w zakładce http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/zamowienia_publiczne/przetargi/ od dnia 20.07.2020r. z terminem otwarcia przypadającym na dzień 26.08.2020r. Umieszczenie tej kopii jest spowodowane zmianą strony internetowej Zamawiającego.

Sposób składania ofert został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które można pobrać ze strony internetowej zamawiającego. Oferty (tylko postać elektroniczna podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy składać do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław do dnia 26.08.2020 do godziny 11:00. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e PUAP i udostępnionegó również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik do SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod nr 2020/S 138-338980

Powrót na górę strony