PU-2380-173-036-140/2020/ML - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-173-036-140/2020/ML

Termin składania ofert: 20.11.2020 godz. 09.00

CPV: 39000000-2, 39110000-6, 39111100-4, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7 39141300-5

Wartość zamówienia:

Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla KPP w Lubinie i PP w Jaworzynie Śląskiej realizowana w ramach pierwszego wyposażenia z Programu Modernizacji Policji.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8714323 w godzinach od 07:30 do 15:30, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego – Profil Nabywcy (https://platformazakupowa.pl/transakcja/394123 ).

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/394123 do dnia 20.11.2020 r. do godz. 09.00. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.11.2020 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego. Informację z otwarcia ofert zamawiający udostępni na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

a) w kwestiach formalnych: przedstawiciel Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Lenik, tel. 47 8714323;

b) w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia lub realizacją przyszłej umowy: przedstawiciel Wydziału Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu – Pani Dorota Zych, tel. 47 8713485 lub Pani Izabela Żółtowska: tel. 47 8713735..

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 04.11.2020 r. i opublikowane dnia 09.11.2020 r., pod nr 2020/S 218-534786.

Powrót na górę strony