PU-2380-157-011-126/2020/MA - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-157-011-126/2020/MA

Termin składania ofert: 07.01.2021 godz. 11.00

CPV: 33168100-6 , 33111620-3

Wartość zamówienia:

Dostawa 27 sztuk wideoendoskopów oraz 10 sztuk mierników promieniowania gamma zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do Istotnych postanowień umowy, w ramach projektu Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK” nr PL/2020/PR/0085 realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/396559 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/396559

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/396559 lub pocztą elektroniczną na adres: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/396559

Powrót na górę strony