PU-2380-184-005-152/2020/MA - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-184-005-152/2020/MA

Termin składania ofert: 07.01.2021 r. godz. 09.00

CPV: 33696500-0

Wartość zamówienia:

Dostawa materiałów i odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem:http://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/398052oraz Profilu Nabywcy zamawiającego http://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/398052 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/398052 lub pocztą elektroniczną na adres: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclawna stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/398052

Powrót na górę strony