PU-2380-190-007-159/2020/IR - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-190-007-159/2020/IR

Termin składania ofert: 18.12.2020 godz. 11:00

CPV: 553210000-6

Wartość zamówienia:

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE - Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla osób zatrzymanych – KPP Świdnica.

Aby wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę opracowaną na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu, które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych tel. 47 8714366 w godzinach od 07:30 do 15:30 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Zamkniętą kopertę oznaczoną

„ Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla osób zatrzymanych w ...........................”

(proszę wpisać właściwą jednostkę Policji, dla której oferta jest składana)

Sprawa numer PU-2380-190-007-159/2020/IR

Nie otwierać przed dniem 18.12.2020 r. godz. 11.15


 

należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 lub wysyłając pocztą/kurierem na adres Zamawiającego do dnia 18.12.2020 r. do godz. 11:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.12.2020 r. o godz. 11:15.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

a) Iwona Rogaczewska (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) – w sprawach formalno – prawnych, tel.: 47 8714366, adres email: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl

b) Izabela Żółtowska – (Wydział Zaopatrzenia) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy, tel. 47 871 3735.


 

Powrót na górę strony