PU-2380-191-059-158/2020/ML - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-191-059-158/2020/ML

Termin składania ofert: 16.02.2021 godz. 09:00

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia: powyżej 139.000 euro

Dostawa 60 sztuk samochodów typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowanej w ramach umowy ramowej.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: http://malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/408655 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/408655.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/408655 lub pocztą elektroniczną na adres: http://malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/408655.

Osoby uprawnione do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami:

sprawy organizacyjne – Małgorzata Lenik (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8714323

sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy –Jacek Kędzierski (Wydział Transportu KWP we Wrocławiu), telefon 47 8713834.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 14.12.2020 r. i opublikowane w DUUE dnia 18.12.2020 r. pod nr 2020/S 247-611051

Powrót na górę strony