PU-2380-197-029-163/2020/MR - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-197-029-163/2020/MR

Termin składania ofert: 29.01.2021 r. godz. 10.00

CPV: 50100000-9

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług napraw powypadkowych pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/410435 ( oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami zamiene zostały na 

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/410435

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego

na https://platformazakupowa.pl/transakcja/410435

 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie

postępowania: na https://platformazakupowa.pl/transakcja/410435

Powrót na górę strony