PU-2380-006-004-004/2021/IR - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-006-004-004/2021/IR

Termin składania ofert: 21.04.2021 r. godz. 09.00

CPV: 39000000-2 39110000-6 39111100-4 39121000-6 39121100-7 39132100-7 39141300-5

Wartość zamówienia: powyżej 139.000 euro

Przedmiotem zamówienia dostawa sprzętu kwaterunkowego w ramach umowy ramowej dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/437173

(oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na

https://platformazakupowa.pl/transakcja/437173

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego

https://platformazakupowa.pl/transakcja/437173

lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie

postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/437173


 


 


 

Powrót na górę strony