PU-2380-007-009-008/2021/MR - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-007-009-008/2021/MR

Termin składania ofert: 09.04.2021 r.

CPV: 34351100-3

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nowych opon letnich do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, dwie, trzy albo na cztery części postępowania. Postępowanie podzielono na 4 części: Część 1 postępowania – sukcesywne dostawy opon letnich, radialnych, bezdętkowych do pojazdów osobowych, zgodnych z minimalnymi wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w załączniku nr 1A do SWZ. Część 2 postępowania – sukcesywne dostawy opon letnich, radialnych, bezdętkowych do pojazdów dostawczych, zgodna z minimalnymi wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w załączniku nr 1B do SWZ. Część 3 postępowania – sukcesywne dostawy opon letnich, radialnych, bezdętkowych do pojazdów terenowych zgodnych z minimalnymi wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w załączniku nr 1C do SWZ. Część 4 postępowania - sukcesywne dostawy opon letnich, radialnych, bezdętkowych dla motocykli zgodnych z minimalnymi wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w załączniku nr 1D do SWZ

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/441802 ( oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na

https://platformazakupowa.pl/transakcja/441802

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego

https://platformazakupowa.pl/transakcja/441802

 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie

postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/441802


 

Powrót na górę strony