PU-2380-014-033-013/2021/KD - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-014-033-013/2021/KD

Termin składania ofert: 19.04.2021 godz. 09:00

CPV: 33761000-2, 39514200-0, 39224000-8, 39514200-0, 39800000-0, 33711900-6, 39813000-4, 39830000-9, 39831300-9, 39831600-2

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Dostawa papieru toaletowego, środków czystości i materiałów do sprzątania dla KWP i KMP/KPP.

PU-2380-014-033-013/2021/KD


 


 

Termin składania ofert: 19.04.2021 r. godz.09:00

CPV: 33761000-2, 39514200-0, 39224000-8, 39514200-0, 39800000-0, 33711900-6, 39813000-4, 39830000-9, 39831300-9, 39831600-2

Wartość zamówienia:

Dostawa papieru toaletowego, środków czystości i materiałów do sprzątania dla KWP i KMP/KPP.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/443587 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/443587.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/443587 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/443587

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 07.04.2021 r. pod nr 2021/BZP 00028694/01.


 

Powrót na górę strony