PU-2380-026-039-024/2021/MR - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-026-039-024/2021/MR

Termin składania ofert: 28.05.2021 r. godz. 11:00

CPV: 45216111-5 71221000-3

Wartość zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest realizacja zadania pn. Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Prochowicach przy ul. T. Kościuszki w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/455435 ( oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na

https://platformazakupowa.pl/transakcja/455435

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego

https://platformazakupowa.pl/transakcja/455435

 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie

postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/455435


 

Powrót na górę strony