Pu-2380-022-031-020/2021/AB - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

Pu-2380-022-031-020/2021/AB

Termin składania ofert: 10/06/2021 godz. 09:00

CPV: 50411000-9; 71356100-9

Wartość zamówienia: powyżej 139.000 euro

Obsługa serwisowa urządzeń do pomiaru prędkości, wymienionych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek org.

Obsługa serwisowa urządzeń do pomiaru prędkości, wymienionych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/455962  oraz  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/455962

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/455962  lub pocztą elektroniczną na adres: adam.balicki@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw  na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/455962

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Adam Balicki (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8713973

b) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy – Stanisława Blicharz (Wydział Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu), telefon 47 8713512.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 05/05/2021 r. i opublikowane w DUUE dnia 10/05/2021 r. pod nr 2021/S 090-233386.

Powrót na górę strony