PU-2380-024-004-022/2021/IR - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-024-004-022/2021/IR

Termin składania ofert: 15.06.2021 godz. 09.00

CPV: 39000000-2 39110000-6 39121000-6 39121100-7 39132100-7 39141300-5

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro

Dostawa sprzętu kwaterunkowego w postaci: CZĘŚĆ 1: Meble drewniane, CZĘŚĆ 2: Siedziska, CZĘŚĆ 3: Meble metalowe dla komend/komisariatów/posterunków i innych jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego w ramach Programu Modernizacji Policji.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/458035

(oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na

https://platformazakupowa.pl/transakcja/458035

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego

https://platformazakupowa.pl/transakcja/458035

lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie

postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/458035


 


 


 


 


 


 

Powrót na górę strony