PU-2380-028-004-025/2021/MA - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-028-004-025/2021/MA

Termin składania ofert: 22.06.2021 r. godz. 10.00

CPV: 39110000-6, 39121000-6, 39121100-7, 39132100-7, 39141300-5

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro

Dostawa sprzętu kwaterunkowego (meble drewniane, meble metalowe siedziska) dla jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/459908 (oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na 

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego http://platformazakupowa.pl/transakcja/459908l ub pocztą elektroniczną na adres: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie postępowania:http://platformazakupowa.pl/transakcja/459908

 

Powrót na górę strony