ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-032-059/2020-030/2021/ML

Termin składania ofert: 16.06.2021 r. godz.09:00

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia:

Zamówienie realizacyjne umowy ramowej - którego przedmiotem jest dostawa 35 sztuk samochodów typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowanej w ramach umowy ramowej.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Zaproszenia do składania ofert zostały wysłane do wykonawców, z którymi zawarto umowę ramową poprzez stronę prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw  dnia 08.06.2021 r. r.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Małgorzata Lenik (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8714323

b) sprawy techniczne oraz związane z

Powrót na górę strony