Pu-2380-035-031-033/2021/AB - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

Pu-2380-035-031-033/2021/AB

Termin składania ofert: 20/07/2021 godz. 09:00.

CPV: 50411000-9; 71356100-9

Wartość zamówienia:

Obsługa serwisowa urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (alkomatów), wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do Projektowanych Postanowień Umowy w sprawie zamówienia publicznego w wersji z drukarkami, dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro

Obsługa serwisowa urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (alkomatów), wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do Projektowanych Postanowień Umowy w sprawie zamówienia publicznego w wersji z drukarkami, dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie  https://platformazakupowa.pl/transakcja/471922  oraz  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/471922

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/471922  lub pocztą elektroniczną na adres: adam.balicki@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/471922

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Adam Balicki (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8713973

b) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy – Stanisława Blicharz (Wydział Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu), telefon 47 8713512.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w DUUE dnia 11/06/2021 r. i opublikowane w DUUE dnia 16/06/2021 r. pod nr 2021/S 115-302415.

Powrót na górę strony