PU 2380-031-034-029/2021/KS - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU 2380-031-034-029/2021/KS

Termin składania ofert: 01.07.2021rok, godzina 10:00

CPV: 18424300-0, 18424000-7, 33140000-3, 42924790-3, 24455000-8, 33141620-2,

Wartość zamówienia:

Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz apteczek dla komend, powiatów, wydziałów jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej oraz apteczek dla komend, powiatów, wydziałów jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.sokolowska@wroclaw.wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl   oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/473358

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/473358 lub pocztą elektroniczną na adres:  katarzyna.sokolowska@wroclaw.wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania:  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 21.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00088601/01.

Powrót na górę strony